Content with Nhóm tin tức Tài liệu .

Tài liệu Bộ cài Ký số văn bản trên VNPTIOFFICE 28/09/2020 3328 ...
Tài liệu Danh sách hộp thư điện tử công chức, viên chức huyện Quang Bình 22/07/2020 ...
Ngày 18/7/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình đã ban hành Văn bản số 1112/UBND về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019. Thời gian gửi về Phòng Văn...
Tài liệu Tài liệu Hướng dẫn thay đổi mật khẩu, địa chỉ Email đối với đơn vị QHNS trên DVCTT. ...
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng 18/07/2018  Tải hướng...
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng hộp thư điện tử công vụ 18/07/2018 Tải Hướng...
Tài liệu Bộ cài Chữ ký số 17/07/2018  Tải bộ cài tại đây ...
Tài liệu Phiếu cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018 19/04/2018 ...
Ngày 26/01/2018 UBND huyện có Công văn số 98/UBND về việc rà soát, thống kê, cung cấp số liệu lĩnh vực thông tin cơ sở tại địa phương
Tài liệu PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ GIANG NĂM 2017 PHIẾU CUNG CẤP THÔNG...
Tài liệu Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số trên các hệ thống phần mềm 14/06/2017 ...
Tài liệu Mẫu phiếu khảo sát số liệu phục vụ Xây dựng Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang ...
Tài liệu Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2017 11/04/2017 ...
Tài liệu Mẫu biểu chứng thư số. 25/08/2016  Thông tư 08/2016/TT-BQP...
Tài liệu Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2016 04/07/2016 ...
Ngày 19/5/2016 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản hướng dẫn thành lập Ban biên tập và Quy chế hoạt động

Wish Lists

No wish lists were found.
Tài liệu

Liên kết website