Content with Nhóm tin tức Kế hoạch của huyện .

Ngày 27/10/2023 Ban Tổ chức các ngày lễ lớn huyện Quang Binh ban hành Kế hoạch số 667/KH-BTC tổ chức Lễ hội đua thuyền huyện Quang Bình năm 2023
Ngày 03/10/2023 Ban Tổ chức các ngày lễ lớn huyện Quang Binh ban hành Kế hoạch số 103/KH-BTC về tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày...
Ngày 20/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quang Binh ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về Thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện...
Ngày 14/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quang Binh ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023
Ngày 10/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quang Binh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Quang Bình năm 2023
Ngày 13/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quang Binh ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Quang Bình năm 2023
Ngày 13/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quang Binh ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về Công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn năm 2023
Ngày 10/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quang Binh ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình” huyện Quang Bình...
Ngày 13/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quang Binh ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống các dân trên địa bàn huyện Quang Bình năm 2023
Ngày 09/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quang Binh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Quang Bình năm 2023
Ngày 13/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quang Binh ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về triển khai công tác bồi thường của nhà nước trên địa bàn huyện Quang Bình năm 2023
Ngày 10/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quang Binh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về giải quyết việc làm, tạo sinh kế, nâng cao đời sống người dân năm 2023
Ngày 09/01/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quang Binh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về thực hiện chuyển đổi số huyện Quang Bình năm 2023
Ngày 06/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023
Ngày 06/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số...
Ngày 03/01/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quan Bình đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 lĩnh vực Văn hóa – Xã hội
Ngày 12/01/2023 Huyện ủy Quang Bình đã ban hành Kế hoạch số 166-KH/HU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn huyện năm 2023
Ngày 11/01/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quan Bình đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, gia đình, thông tin và truyền thông...
Ngày 22/03/2022 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình ban hành Kế hoạch 336/KH-UBND về Thông báo Tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thi đua yêu nước 6...
Ngày 06/04/2022 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành trong ‘‘Tháng hành động vì an toàn thực phẩm’’ năm 2022

Wish Lists

No wish lists were found.
Kế hoạch của huyện

Liên kết website