Content with Nhóm tin tức Công khai ngân sách .

Ngày 03/10/2023 Hội đồng nhân dân huyện Quan Bình đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán NSNN trê đia bàn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
Ngày 09/10/2023 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 3001/QĐ-UBND về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Quang Bình
Ngày 13/6/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình đã ban hành Báo cáo 250/BC-UBND về công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã quý II năm 2023
Ngày 23/12/2022 Hội đồng nhân dân huyện Quang Bình đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2023
Ngày 02/3/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình đã ban hành Báo cáo 72/BC-UBND về công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã quý I năm 2023
Ngày 17/01/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình ban hành Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023
Ngày 23/12/2022 Hội đồng nhân dân huyện Quan Bình đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2023
Công khai ngân sách Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã 9 tháng năm 2022 ...
Công khai ngân sách Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 ...
Công khai ngân sách Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Quang Bình ...
Công khai ngân sách Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã 6 tháng năm 2022 ...
Công khai ngân sách Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã quý I năm 2022. ...
Công khai ngân sách Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 ...
Công khai ngân sách Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã quý IV năm 2021 ...
Công khai ngân sách Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã quý II năm 2021 ...
Ngày 15/01/2021 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình đã ban hành Quyết định số 200/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
Ngày 14/8/2020 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình đã ban hành Quyết định số 2066/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Ngày 04/02/2020 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Ngày 10/7/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình đã ban hành Quyết định số 1626/QĐ-UBND về công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước huyện Quang Bình năm 2018
Ngày 19/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình đã ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Wish Lists

No wish lists were found.
Công khai ngân sách
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 25 results.

Liên kết website