VP HĐND – UBND

Văn phòng HĐND - UBND huyện

23/05/2014 07:00 1293 lượt xem

Thông tin về lãnh đạo:

STT 

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Văn phòng HĐND-UBND huyện

ubqb@hagiang.gov.vn

02193.820.010

2

Hoàng Văn Phương

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 

hvphuong.qb@hagiang.gov.vn 

0912.610.209

3

Hoàng Hành Lũy

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 

hhluy.qb@hagiang.gov.vn

0946.500.891

4

La Thị Nghiệp

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 

ltnghiep.qb@hagiang.gov.vn 

0917.258.125

Nhiệm vụ và quyền hạn
Văn Phòng HĐND và UBND là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp HĐND, Chủ tịch HĐND, giúp UBND và Chủ tịch UBND huyện về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương.
 - Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND huyện giao.
- Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
- Hướng dẫn HĐND và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện.
- Giúp UBND huyện chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, trực tiếp phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa".
-  Chịu trách nhiệm trước HĐND và UBND huyện quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của HĐND và UBND huyện, công tác hành chính, quản trị. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện.
- Giúp HĐND và UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương với Huyện uỷ, HĐND và UBND Tỉnh.
- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác của Văn phòng với HĐND và UBND huyện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐND và UBND huyện giao.     

Tin khác