Ban Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo

12/01/2016 07:00 916 lượt xem

 Thông tin về lãnh đạo

- Đồng chí Hoàng Trọng Khoắn, Trưởng ban

Điện thoại: 0912.335.137

Email: htkhoan.qb@hagiang.gov.vn

- Đ/c Hoàng Mạnh Chương, Phó Trưởng ban

  Điện thoại: 0945.531.199 - 0962.118.479

  Email: hmchuong.qb@hagiang.gov.vn

- Đ/c Đoàn Thế Duyên, Phó Trưởng ban

  Điện thoại: 0915.154.942

  Email: dtduyen.qb@hagiang.gov.vn

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất.

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở địa bàn huyện; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Huyện ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết. 

- Các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tuyên giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện và lịch sử các đảng bộ xã, thị trấn. 

- Đánh giá hoạt động, nghiên cứu đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo. 

- Tham gia với Ủy ban nhân dân huyện trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo. 

- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo. 

+ Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Giúp cấp uỷ huyện tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, của Tỉnh uỷ và của Huyện uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo. 

- Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình chỉ đạo của cấp trên; bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp ủy cơ sở; bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. 

- Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm xuất bản trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương. 

+ Thẩm định, thẩm tra:

Đề án của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể của huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng trước khi trình bày Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy. 

+ Phối hợp

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ tri thức khoa học và văn nghệ sỹ của huyện. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng đối với các chi, đảng bộ cơ sở

- Phối hợp với Ban Tổ chức của Huyện ủy về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối khoa giáo - tuyên truyền. 

+ Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao

- Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan thông tin  tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, văn học - nghệ thuật, thể dục thể thao của huyện đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Chủ trì phối hợp chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và trong các tổ chức chính trị - xã hội của huyện. 

- Tham mưu giúp Huyện ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh ở địa phương. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao.


Tin khác