Ban dân vận

Ban Dân vận

23/05/2014 07:00 773 lượt xem

Thông tin về lãnh đạo

- Đ/c Sùng Thị Giang, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Điện thoại: 0979.701.928

Email: stgiang.qb@hagiang.gov.vn

- Đ/c Sin Văn Hải, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Điện thoại: 0912.231.797

Email: svhai.qb@hagiang.gov.vn

- Đ/c Nguyễn Bảo Long, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Email: nblong.qb@hagiang.gov.vn

Điện thoại: 0913.077.056

Nhiệm vụ

 - Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận trong hệ thống chính trị của huyện. Chuẩn bị, tham gia các dự thảo nghị quyết đại hội, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Quy định, Quy chế, Chương trình công tác dân vận của Huyện uỷ, BTV Huyện uỷ.
- Tham mưu với cấp uỷ thể chế hoá các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Quy định, Quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Sơ, tổng kết công tác dân vận.
+ Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
- Việc thực hiện chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Quy định, Quy chế của Đảng về công tác dân vận.
- Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng trong nhân dân và phong trào quần chúng để kịp thời báo cáo cấp uỷ. Hướng dẫn, bồi thưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp uỷ và cán bộ làm công tác dân vận cấp cơ sở trong Đảng bộ huyện.
- Tham gia ý kiến với các cơ quan chính quyền trong việc thể chế hoá Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy chế của Đảng về công tác dân vận; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
+ Phối hợp
- Phối hợp với Ban tổ chức Huyện uỷ trong việc quản lý tổ chức bộ máy biên chế Ban Dân vận của cấp uỷ trực thuộc Huyện uỷ. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo phân cấp quản lý.
- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan các hoạt động chung về công tác dân vận; công tác nghiên cứu; kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin về công tác dân vận ở các xã, thị trấn.
- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội đặc thù của huyện tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
+ Thẩm định, thẩm tra
- Các đề án về công tác vận động quần chúng trước khi trình cấp uỷ.
- Tham gia thẩm định các đề án, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng có liên quan mật thiết đến công tác dân vận; các đề án, dự án có liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của HĐND và UBND huyện.
+ Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao:
- Giúp cấp uỷ nắm bắt tình hình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng, hội đặc thù ở địa phương.
- Thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ, cấp trên giao.


Tin khác