Ủy ban kiểm tra - Thanh tra huyện

Ủy ban Kểm tra Huyện ủy

23/05/2014 07:00 1215 lượt xem

Thông tin về lãnh đạo

STT 

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Hà Đức Thuỳ

Chủ nhiệm cơ quan Ủy ban kiểm tra - Thanh tra

hdthuy.qb@hagiang.gov.vn

0913.094.041

2

Nguyễn Văn Giản

Phó Chủ nhiệm cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra

nvgian.qb@hagiang.gov.vn

0848.284.136

3

Hoàng Thị Tuyên

Phó Chủ nhiệm cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra

httuyen.qb@hagiang.gov.vn

0945.452.801

 
Nhiệm vụ
Giải quyết những công việc thuộc nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ đã được quy định trong Điều lệ Đảng và các quy định của BCH Trung ương, Bộ chính trị và UBKT cấp trên.
- Kiểm tra đảng viên kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn Đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ người Đảng viên.
- Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị của Đảng. Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; Các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.
- Tổng hợp, báo cáo, xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp uỷ thi hành kỷ luật.
- Tổng hợp, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên; Giải quyết khiếu nại về thi hành kỷ luật Đảng.
- Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo về cán bộ.
- Kiểm tra tài chính (thu, nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí, kinh phí cấp trên) của cấp uỷ cấp dưới và cơ quan tài chính của cấp uỷ cùng cấp.

Tin khác