Trung tâm Y tế huyện

Trung tâm Y tế

23/05/2014 07:00 954 lượt xem

Thông tin về lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Hoàng Văn Luân

Giám đốc

hvluan.qb@hagiang.gov.vn

1912.539.948

2

Hoàng Văn Thuyết

Phó Giám đốc

hvthuyet.qb@hagiang.gov.vn

0986.953.586

Nhiệm vụ

 Xây dựng các kế hoạch triển khai các nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân và thực hiện chuyên môn kỹ thuật về Y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
* Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:
- Triển khai thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân và  chuyên môn kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS và các bệnh xã hội, tai nạn thương tích sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và quy định pháp luật;
- Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các Trạm Y tế xã, phường, các cơ sở Y tế trên địa bàn;
- Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ Y tế cấp xã, phường, nhân viên Y  tế thôn bản và các cán bộ khác ;
- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan ;
- Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và các dự án thuộc chương trình mục tiêu Y tế quốc gia hoặc các dự án khác được Sở Y tế phân công;
- Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp  luật ;
- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và UBND huyện giao.

 


Tin khác