Thanh tra huyện

Thanh tra huyện

06/09/2021 15:00 581 lượt xem

Thông tin về lãnh đạo

STT 

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Hoàng Văn Vận

Chánh Thanh tra

hvvan.qb@hagiang.gov.vn 

0917.848.676

2

Hồ Thị Hồng Lam

Phó Chánh Thanh tra

hthlam.qb@hagiang.gov.vn 

0919.508.807

Nhiệm vụ

- Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định, Chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và chương trình kế hoạch khác theo quy định của Pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân huyện, hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

- Thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ công chức xã trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Chủ trì phối hợp với uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho Ban thanh tra nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Về thanh tra:

- Thanh tra hành chính kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn của cơ quan chuyên môn thuộc huyện.

- Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân  xã, thị trấn nhiều cơ quan chuyên môn thuộc huyện.

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện khi được giao.

- Theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Về phòng, chống tham nhũng:

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

- Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước; cơ quan Điều tra; Viện kiểm sát nhân dân; Toà án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình Thanh tra vụ việc tham nhũng.

- Quản lý kê khai tài sản, thu nhập, tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Kiểm tra giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.


Tin khác