Thường trực UBND huyện

Thường trực Ủy ban nhân dân

23/05/2014 07:00 653 lượt xem

 1. Đ/c Nguyễn Trung Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: ntngoc.qb@hagiang.gov.vn

Điện thoại: 0969.495.288

Nhiệm vụ

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Phụ trách các lĩnh vực sau:

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại, đối nội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn của huyện;

- Công tác phòng, chống tham nhũng; an toàn giao thông; cải cách hành chính; những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng; quy chế và lề lối làm việc của UBND huyện; địa giới hành chính; chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và công tác dân vận chính quyền;

- Công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ;

- Công tác tài chính - Ngân sách; ngân hàng; thuế;

- Công tác Giao thông - Xây dựng cơ bản;

- Công tác nội chính;

- Tài sản công;

- Tiếp dân, giải quyết và trả lời các khiếu nại, tố cáo;

- Công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh.

b) Trực tiếp làm Trưởng ban (Phó trưởng Ban) và Chủ tịch Hội đồng sau:

- Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật;

- Chủ tịch Hội đồng Tuyển dụng công chức, viên chức Nhà nước;

- Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biển, giáo dục pháp luật;

- Trưởng Ban lương;

- Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện;

- Trưởng Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Trưởng Ban chỉ đạo về an toàn giao thông;

- Trưởng Ban chương trình 135;

- Trưởng Ban chương trình SEQAP;

- Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn;

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm;

- Trưởng ban Cải cách hành chính;

- Trưởng Ban chỉ đạo giáo dục quốc phòng - an ninh;

- Trưởng Ban chỉ đạo an toàn lưới điện.

- Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Xây dựng Nông thôn mới;

- Tổ trưởng Chương trình giảm nghèo CPRP.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- Công an huyện;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Phòng Nội vụ;

- Phòng Tư pháp;

- Thanh tra huyện;

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Chi Cục thuế;

- Hạt kiểm lâm;

- Chi cục Thi hành án dân sự;

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Đội Quản lý thị trường số 11;

- Tổ CPRP;

- Các hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

d) Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các cơ quan Đảng, Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các Tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện.

2. Đ/c Chẳng Thị Liên - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Email: ctlien.qb@hagiang.gov.vn

Điện thoại: 0917.372.091

Nhiệm vụ

a) Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch, được thay mặt Chủ tịch chủ trì và điều phối hoạt động chung của UBND huyện khi được Chủ tịch uỷ quyền.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Công tác giáo dục và Đào tạo;

- Công tác Văn hóa - Thông tin, Y tế, Lao động TB&XH; BHXH, Bưu điện, Viễn thông;

- Giải quyết những trường hợp khiếu nại - tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

c) Trực tiếp làm Trưởng ban (Phó trưởng Ban) và Chủ tịch Hội đồng sau:

- Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hoá;

- Trưởng Ban chỉ đạo công tác gia đình;

- Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa du lịch;

- Trưởng Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin;

-Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử;

- Trưởng Ban điều hành phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em;

- Trưởng Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân;

- Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập;

- Trưởng Ban chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh các cấp;

- Chủ tịch Hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em;

- Trưởng Ban phòng chống dịch bệnh ở người;

- Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình;

- Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo, việc làm và dạy nghề;

- Trưởng Ban chỉ đạo chương trình xoá nhà tạm;

- Trưởng Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa;

- Trưởng Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ;

- Trưởng Ban công tác người cao tuổi;

- Trưởng Ban phòng chống tác hại thuốc lá;

- Trưởng Ban chỉ đạo y tế trường học;

- Trưởng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện và cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo;

- Tham gia các Ban chỉ đạo Đảng, đoàn thể theo lĩnh vực được phân công.

d) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Phòng Lao động TB&XH;

- Phòng Y tế;

- Hội chữ Thập đỏ;

- Đài TH-TH huyện;

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

- Trung tâm Văn hóa TT&DL;

- Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số KHHGĐ, Bệnh viện Đa khoa;

- Bảo hiểm xã hội; Bưu điện; Trung tâm Viễn thông;

- Các Hội đặc thù.

3. Đ/c Tăng Trung In, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện

Email: ttin.qb@hagiang.gov.vn

Điện thoại: 0946.071.918

Nhiệm vụ

a) Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch, được thay mặt Chủ tịch chủ trì và điều phối hoạt động chung của UBND huyện khi được Chủ tịch uỷ quyền.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Công tác Nông, lâm, ngư nghiệp;

- Công tác dân tộc; tôn giáo; thống kê;

- Công tác Tài nguyên và Môi trường, Bồi thường HT&TĐC

- Theo dõi chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- Chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung các báo cáo của UBND huyện (trừ báo cáo thuộc lĩnh vực phụ trách của Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực văn xã);

- Giải quyết những trường hợp khiếu nại - tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

c) Trực tiếp làm Trưởng ban (Phó trưởng Ban) và Chủ tịch Hội đồng sau:

- Phó Ban Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và TKCN;

- Chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ;

- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến huyện;

-Trưởng Ban chỉ đạo chương trình vệ sinh môi trường;

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm;

- Phó Ban Ban chỉ đạo kiêm Chánh Văn phòng XD NTM huyện;

- Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC;

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng;

- Trưởng Ban chỉ đạo PCCCR;

- Trưởng Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng;

- Trưởng Ban đại diện LMHTX;

- Trưởng Ban chỉ đạo 389;

- Chủ tịch Hội làm vườn;

- Phó trưởng Ban tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện;

- Trưởng Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách - xã hội huyện;

- Tham gia các Ban chỉ đạo Đảng, đoàn thể theo lĩnh vực được phân công.

d) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- Phòng Dân tộc;

- Hội đồng Bồi thường HT&TĐC;

- Chi Cục thống kê;

- Trung tâm DVCC và MT;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai;

- Trạm Khuyến nông, Trạm BVTV, Trạm Thú y;

- Chi nhánh cổ phần vật tư NLN;

- Văn phòng xây dựng nông thôn mới huyện.


Tin khác