Chuyên mục cải cách hành chính

Quang Bình đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

26/04/2019 07:00 62 lượt xem

Đẩy mạnh cải cách thủ thục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân; đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh, kịp thời phát huy hiệu quả; các cơ quan, đơn vị liên quan, phòng một cửu liên thông các xã, thị trấn niêm yết công khai các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân được gon nhẹ, đơn giản thuận tiện là phương trâm trọng tâm mà Quang Bình đang thực hiện.

Hiện nay 15/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có phòng giao dịch một cửa liên thông và trung tâm huyện Quang Bình có 01 Trung tâm hành chính công để kịp thời tiếp nhận và trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác. Để đảm bảo việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính; huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, chuyên môn, các xã, thị trấn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước. Huyện đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và giải quyết thủ tục hành chính; UBND huyện đã thành lập và chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin quản lý Trang thông tin điện tử của huyện và đăng tải công khai các thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân, tổ chức tìm hiểu, nắm bắt. Các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện, đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi những thủ tục không cần thiết, không phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ nhân dân trên địa bàn; giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm 30% thời gian theo quy định. Các thủ tục hành chính đã được công bố tại trụ sở các cơ quan đơn vị, để các tổ chức, cá nhân nắm bắt được các quy định của các thủ hành chính từ đó có những phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính.

Hiện nay, trên địa bàn huyện, công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính nhà nước và đã đem lại hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ huyện đến cơ sở. Các cơ quan, đơn vị đã trang bị đầy đủ hệ thống máy tính cho cán bộ, công chức, viên chức. 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã triển khai lắp đặt Internet cáp quang để trao đổi công việc giữa các cơ quan, đơn vị và tìm kiếm thông tin trên mạng; 100% cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp hộp thư điện tử công vụ. Một số phần mềm được đưa vào ứng dụng trong các cơ quan nhà nước như: Phần mềm kế toán DTsoft, phần mềm văn phòng OpenOffice, phần mềm VNPTiOffice... Việc ứng dụng chữ ký số trong công tác chỉ đạo, điều hành tại các cơ quan, đơn vị được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiện nay có 21/28 cơ quan, đơn vị đã triển khai ứng dụng chữ ký số trong công tác chỉ đạo, điều hành thực thi công vụ. Việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp tại UBND huyện và các xã, thị trấn trong công tác giải quyết trên hệ thống dịch vụ hành chính công tại bộ phận một cửa của UBND huyện là 1.952 thủ tục hành chính và UBND các xã, thị trấn là 10.454 thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian xử lý công việc tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết các nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Các dịch vụ công trực tuyến đảm bảo việc cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí và lệ phí ở mức độ 2 đã được cung cấp lên Trang thông tin điện tử huyện là 196 thủ tục và 175 thủ tục hành chính mức độ 3 trên hệ thống dịch vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Trang thông tin điện tử huyện thường xuyên cập nhật các văn bản mới, các hoat động của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện. Trong năm 2018, cập nhật được 222 văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và văn bản quy phạm pháp luật, cung cấp các thủ tục hành chính các mẫu đơn, tờ khai thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, số người truy cập vào Trang thông tin điện tử huyện là 623.865 lượt người.

Những năm qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức về cải cách hành chính và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Chất lượng giải quyết TTHC tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” ở các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn dần được nâng lên, có sự chuyển biến tích cực theo hướng phục vụ tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND huyện luôn chú trọng công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm triển khai thực hiện. Do vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện đã từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc được quan tâm đầu tư nên việc thực hiện cơ chế một cửa ngày càng phát huy được hiệu quả trong việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Giảm chi phí, thời gian đi lại; công khai, minh bạch TTHC, phí, lệ phí… tránh được tình trạng gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.


Tin khác

Liên kết website