Hội nông dân

Hội Nông dân

23/05/2014 00:00 8642 lượt xem

Thông tin về lãnh đạo
- Đ/c Hoàng Văn Châm, Chủ tịch Hôi nông dân
Điện thoại: 0949.880.929
- Đ/c Hoàng Xuân Cành, Phó Chủ tịch
Email: hxcanh.qb@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 0914945274
- Đ/c Hoàng Thị Viện, Phó Chủ tịch
Email: htvien.qb@hagiang.gov.vn 
Điện thoại: 0845132266   
 
Nhiệm vụ
- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.
- Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.
Các cấp Hội là thanh viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ở nông thôn. Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cáo đời sống, bảo vệ môi trường.
- Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân và tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội dáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và nhà nước; bảo vệ các quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện pháp lệnh Dân chủ cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.
- Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hóa nông sản, văn hóa Việt nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.

Tin khác

Liên kết website