Chuyên mục cải cách hành chính

Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

20/02/2020 07:00 29 lượt xem

Để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và tiếp tục khẳng định việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm đột phá để thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Ngày 17/2/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 219/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc xây dựng trình ban hành các quyết định công bố thủ tục hành chính còn chưa kịp thời. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn có tình trạng thu thêm hồ sơ giấy tờ ngoài quy định, vẫn còn tình trạng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ chưa thể hiện được vai trò là chuyên gia tư vấn hướng dẫn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình làm hồ sơ tình trạng cán bộ công chức viên chức nhũng nhiễu tiêu cực gây bức xúc làm xói mòn niềm tin của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư gây cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách TTHC trong phạm vi sở, ban, ngành, địa phương (gọi chung là cơ quan, đơn vị) về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách TTHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao năm 2020 và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các TTHC; trên cơ sở đó phải cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết để giám chi phí tuân thủ TTHC; Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm soát nghiêm ngặt việc ban hành mới các TTHC thông qua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thể hiện đầy dủ, trung thực các ý kiến đó trong tờ trình trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản; Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc rà soát, xây dựng, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND về tính chính xác của TTHC; Nghiêm cấm việc tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan, đơn vị đối với các TTHC quy định tiếp nhận và trả kết qua tại bộ phận một cửa các cấp; không để xảy ra các trường hợp thu thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC;

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng quy trình nội bộ TTHC đối với các TTHC đã đăng ký thực hiện theo phương án “5 tại chỗ”; việc gửi hồ sơ liên thông giữa các cơ quan để xin ý kiến góp ý, thẩm định hoặc giải quyết được thực hiện 100% qua hệ thống thông tin một cửa điện tử; Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện chuẩn hóa lại toàn bộ TTHC, dịch vụ công trực tuyến do ngành quản lý; nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến;

Kịp thời xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng CBCCVC không chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, còn đi muộn, về sớm, làm việc riêng và sử dụng mạng xã hội để làm việc riêng trong giờ hành chính; làm việc cầm chừng, thoái thác trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất dẫn đến chất lượng và hiệu quả công việc thấp; trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp còn nhũng nhiễu, tiêu cực, trễ hẹn, phiền hà, chưa tuân thủ quy trình hoặc thiếu linh hoạt, hướng dẫn chưa tận tình, chu đáo... Ngoài việc xử lý trách nhiệm CBCCVC trực tiếp làm nhiệm vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó cũng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm; Chỉ đạo bố trí và bảo đảm đầy đủ kinh phí để triển khai các hoạt động cải cách TTHC.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm tăng cường chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC và tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ UBND tỉnh giao về công tác cải cách TTHC. Thực hiện nghiêm việc kiểm tra công tác cải cách TTHC.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhất là trong giải quyết TTHC; cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; xử lý theo thẩm quyền CBCCVC, cơ quan, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm việc giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định này.

Giám đốc Bưu điện tỉnh phối hợp với Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tổng Biên tập Báo Hà Giang, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang chỉ đạo cơ quan tích cực tuyên truyền, phổ biến về hoạt động cải cách TTHC, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giảm chi phí tuân thủ TTHC và hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm phòng ngừa dịch bệnh.

Kết quả cải cách TTHC là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Mời tải xem chi tiết nội dung Chỉ thị số 219/CT-UBND tại đây.


Tin khác

Liên kết website