Ban tổ chức - Nội vụ huyện

Ban Tổ chức Huyện ủy

29/05/2014 07:00 1344 lượt xem

Thông tin lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Trần Trung Thành

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

ttthanh.qb@hagiang.gov.vn

0912.668.242

2

Lý Hồng Quân

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

lhquan.qb@hagiang.gov.vn

0919.072.647

Nhiệm vụ
       - Công tác tổ chức
       Nắm tình hình đề xuất với BTV Huyện ủy về kế hoạch xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, tuyên dương cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố các cơ sở Đảng yếu kém, thông báo kinh nghiệm, hướng dẫn cấp ủy cơ sở Đảng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được Ban Bí thư TW Đảng quy định đối với các loại hình cơ sở Đảng.
       Căn cứ quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên, xây dựng Đề án trình BTV Huyện ủy chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức.
Tham mưu cho BTV Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành mở Đại hội cơ sở Đảng kể cả về nội dung và nhân sự.
Tham mưu cho BTV Huyện ủy chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện xây dựng, hướng dẫn, quản lý việc thực hiện Đề án định mức biên chế, quỹ tiền lương của cơ quan khối Đảng và đoàn thể. Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội củng cố tổ chức bộ máy cơ qun hành chính cấp huyện, cấp xã, thị trấn; các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện về nhân sự chủ chốt, quy chế hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng theo quy chế ban hành.
      - Công tác đảng viên
Hàng năm tổ chức việc theo dõi, hướng dẫn nắm tình hình đánh giá phân tích chất lượng đội ngũ đảng viên.
Trên cơ sở phân tích chất lượng đảng viên nắm chắc mạnh mẽ, mặt yếu để hướng dẫn thực hiện tốt các khâu: Nâng cao chất lượng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, quản lý đảng viên, phát triển đảng viên mới, chấp hành nề nếp sinh hoạt Đảng, phân công công tác đảng viên giới thiệu sinh hoạt Đảng theo quy định của TW.
Tổ chức việc cấp phát thể đảng viên, huy hiệu Đảng.
Hướng dẫn và quản lý hồ sơ đảng viên, giớ thiệu sinh hoạt Đảng, đề xuất BTV Huyện ủy giải quyết các vấn đề đảng tịch.
Tổ chức công tác thống kê đảng viên.
Tham mưu cho BTV Huyện ủy xây dựng, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các chi, đảng bộ cơ sở.
      - Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ
Thực hiện đầy đủ có chất lượng cao các nhiệm vụ của công tác cán bộ, đúng với thẩm quyền được BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm, tuân thủ đúng nguyên tắc, nội dung, qui trình, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đánh giá cán bộ, bố trí, sắp xếp, tuyển chọn, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ đúng quy định hiện hành của  Đảng và Nhà nước.
      Thực hiện các nhiệm vụ của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên có mối quan hệ với người nước ngoài, kiểm tra hướng dẫn công tác bảo vệ chính trị nội bộ đến cấp ủy cơ sở, cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể huyện.


Tin khác