Bệnh viện Đa khoa huyện

Bệnh viện Đa khoa

23/05/2014 07:00 940 lượt xem

Thông tin về lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Đặng Phúc Diệp

Giám đốc

dpdiep.qb@hagiang.gov.vn

0946.744.879

2

Hoàng Thị Huyền

Phó Giám đốc

hthuyen.qb@hagiang.gov.vn

0847.209.999

3

Hoàng Văn Thanh

Phó Giám đốc

hvthanh.qb@hagiang.gov.vn

0942.780.219

Nhiệm vụ và quyền hạn
+ Khám, chữa bệnh
- Tổ chức cấp cứu, khám bệnh, kê đơn, điều trị nội trú; chăm sóc, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại theo quy định.
- Tổ chức khám và chứng nhận sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.
+ Nghiên cứu khoa học
- Triển khai nghiên cứu khoa học, nghiên cứu kế thừa, nghiên cứu ứng dụng và kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại;
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu, đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các đề tài nghiên cứu khoa học về y.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo tồn, phát triển y trên địa bàn.
- Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, bảo tồn, kế thừa, ứng dụng theo quy định của pháp luật.
+ Đào tạo
- Tiếp nhận, tạo điều kiện và hướng dẫn cho học sinh, sinh viên, học viên của các cơ sở đào tạo và các đơn vị có nhu cầu đến thực hành lâm sàng tại bệnh viện;
- Cử công chức, viên chức đủ năng lực tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành lâm sàng;
- Tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ Y tế đi học theo quy định;
+ Chỉ đạo tuyến
- Tổ chức tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật được tuyến trên chuyển giao;
- Lập Kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác chỉ đạo tuyến về y, dược cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại cho các cơ sở Y tế trên địa bàn huyện; tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, kỹ thuật về lâm sàng đối với các cơ sở.
- Phối hợp với các Trạm Y tế xã có liên quan chỉ đạo xây dựng vườn thuốc nam trong các cơ sở Y tế và thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng y, dược cổ truyền.
+ Phòng, chống dịch bệnh
- Chủ động hướng dẫn người bệnh và người dân phòng bệnh bằng các phương pháp:
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn theo quy định.
+ Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe
- Tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác y, dược cổ truyền;
- Tuyên truyền ứng dụng các biện pháp y, an toàn, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;
+ Công tác dược và vật tư y tế
- Phối hợp với các khoa dược chức năng tham mưu cho các cấp lãnh đạo về công tác bảo tồn, phát triển dược;
- Cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng thuốc, hóa chất, vật tư Y tế cho công tác khám, kê đơn, chữa bệnh nội trú;
- Tổ chức bào chế, sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu đáp ứng nhu cầu của người bệnh và nhân dân trên địa bàn;
- Bố trí trang thiết bị theo danh mục tiêu chuẩn trang thiết bị y tế theo quy định của Bộ Y tế.
+ Quản lý bệnh viện
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong lĩnh vực y, theo quy định;
- Quản lý nhân lực, cơ sở vật chất của bệnh viện theo quy định.
+ Hợp tác quốc tế
- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về y, dược cổ truyền;
- Tham gia thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về y, các kỹ thuật với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.
+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.


Tin khác